Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname aan de MidZomerBraderie

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de te sluiten overeenkomst, betreffende de deelname aan de MidZomerBraderie op 22 juni te Sauwerd, tussen de organisatie van de MidZomerBraderie in Sauwerd, hierna te noemen ‘de organisatie’ en de deelnemer aan de MidZomerBraderie in Sauwerd, hierna te noemen ‘de deelnemer’.
 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

 

 1. Reserveren en inschrijven
  • Via het formulier op de website midzomerbraderie.nl kan de deelnemer één of meerdere plaatsen/kramen reserveren.
  • Een reservering wordt pas in behandeling genomen, als het volledige deelnamebedrag voldaan is.
  • De organisatie is niet aansprakelijk als een deelnemer een verkeerde reservering plaatst.
  • Een wijziging in de reservering kan per e-mail ingediend worden. De organisatie bepaalt of de wijziging doorgevoerd kan worden.
  • De organisatie behoudt zich het recht om een reservering te weigeren.
  • Op het formulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie probeert zo goed als mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen, en laat de deelnemer via de e-mail weten of het wel/niet mogelijk is.
  • Indien twee deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, net als het verdelen van de kosten.
 2. Annulering
  • Annulering dient schriftelijk, per e-mail te gebeuren.
  • Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de MidZomerBraderie. De organisatie stort binnen 7 dagen de reserveringskosten terug, met een mindering van €5,- administratiekosten.
  • Bij een annulering later dan 30 dagen voor aanvang van de MidZomerBraderie wordt het volledige reserveringsbedrag ingehouden.
  • De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te retourneren bij klachten van de deelnemer, tenzij dat redelijkerwijs verwacht kan worden.
 3. Standplaats
  • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie, de kraam verder uit te breiden of af te schermen.
  • Het is niet toegestaan de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
  • Deelnemers dienen zicht te houden aan de toegewezen kraam.
  • In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
  • Het verkopen van dranken is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen met de organisatie.
  • Het houden van loterijen, verlotingen en kansspelen is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen met de organisatie.
 4. Elektriciteit
  • De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Indien u elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.
  • Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in watt).
  • Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het reserveringsformulier.
  • Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag geretourneerd te krijgen.
  • Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc. bespreken dit vóór handelen, met de organisatie.
  • Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.
 5. Logistiek en planning
  • De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij toegewezen heeft gekregen.
  • De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwshift en aan de route die door de organisatie gegeven is.
  • Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te lossen en te laden. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
  • Het terrein dient bij aanvang/afsluiting van de MidZomerBraderie vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd en verkregen.
  • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
  • De deelnemer volgt altijd de instructies op die door iemand van de organisatie gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder retournering van het reserveringsbedrag, besloten worden.
  • Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving beschikbaar.
  • De deelnemer dient stapvoets op het terrein te rijden.
  • Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de los/laadtijd zo kort mogelijk is.
  • Vanaf het eindtijdstip van de MidZomerBraderie kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden.
  • Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen leeg te zijn.
 6. Houding en gedrag
  • Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt of kan opleveren dat een goede uitvoering van de MidZomerBraderie wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het reserveringsbedrag.
  • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming vóór afloop van de MidZomerBraderie de kramen te ontruimen.
  • Laat geen rommel achter. Maak gebruik van de bijgeleverde vuilniszakken. Laat ze achter bij een van de klikobakken die op het terrein staan. Lege flessen dient men zelf mee te nemen.
  • Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein.
 7. Overige
  • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de MidZomerBraderie.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
  • De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
  • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
  • De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per
  • desbetreffende markt, het evenement of festival te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
  • Bij algehele afgelasting vooraf van de MidZomerBraderie wegens onvoorziene omstandigheden en/of weersomstandigheden is het niet mogelijk je reserveringsbedrag retour te ontvangen i.v.m gemaakte kosten door de organisatie.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
  • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.